×

Πακέτο στα μέτρα σου!

Σχεδίασε το πακέτο για την διαχείριση της πολυκατοικίας που σου ταιριάζει!

Φτιάξε το δικό σου πακέτο

Εγγραφή στο Newsletter

Subscribe to Our Newsletter:

Ακολουθήστε μας

section-0c246cb

Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού Facebook

Διοργανωτής Διαγωνισμού 

Η Petroil Fuels (καλούμενη, εφεξής, ο «διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο, εφεξής, ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής, οι «Όροι»). Ο διοργανωτής έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.facebook.com/petroilfuelsgr/

Η κλήρωση αφορά ΜΟΝΟ κατοίκους Αττικής.

Διάρκεια Διαγωνισμού 

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 10/1/2022 και ώρα 12:00 έως και την 31/1/2022 και ώρα 18:00.

Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι συμμετέχοντες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι συγγενείς του διοργανωτή (α' και β’ βαθμού) και οι σύζυγοί τους.

Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:

Στην ιστοσελίδα της εταιρίας, θα αναρτηθεί σχετική φόρμα, στην οποία ο χρήστης, καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του για να λάβει μέρος σε αυτόν.

Δώρο του διαγωνισμού 

Θα ανακηρυχθούν 1 νικητής, κατόπιν κλήρωσης, που θα πραγματοποιήσει ο διοργανωτής και ο νικητής θα κερδίσει δωρεάν 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης εφάπαξ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 1/2/2022 και ώρα 10:00. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Petroil Fuels διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση των νικητών 

Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί με δημοσίευση του ονόματός του με tag στη σελίδα που διατηρεί ο διοργανωτής στο Facebook. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα 48 ωρών μετά την κλήρωση, ο διοργανωτής θα διαλέξει τον πρώτο επιλαχόντα. Αν ο επιλαχόντας δεν ανταποκριθεί, ακολούθως, σε διάστημα 48 ωρών, ο διοργανωτής θα διαλέξει τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με τον επιλαχών, θα συνεχίζεται η διαδικασία μέχρι να βρεθεί ένας νικητής. Κατά τη μετέπειτα επικοινωνία με τον νικητή, θα ζητούνται τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φωτοτυπία ταυτότητας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου.

Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 

Περαιτέρω, ο διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο διοργανωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό. Επιπλέον, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λπ.

Ο νικητής, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση κάθε συμμετέχοντα.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που η συμμετοχή του αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθαυτή προϊόν εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου, (δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας µε το νικητή σε εύλογο χρονικό διάστηµα, µετά από την κλήρωση, αποβεί άκαρπη, (στ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερηµένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής εκάστου νικητή το δικαίωµά του στο δώρο το αποκτά ο αµέσως επόµενος αναπληρωµατικός.

Ο συµµετέχων στον Διαγωνισµό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτοµό του. Εάν ο χρήστης χρησιµοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες, ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο διοργανωτής δεν φέρει καµία ευθύνη και υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη, θεωρείται, αποκλειστικά, ο ίδιος ο χρήστης. Με επιφύλαξη άλλων, ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισµού.

Η κλήρωση αφορά κατοίκους εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.

Προσωπικά Δεδομένα – Δήλωση Συγκατάθεσης 

Με την πληκτρολόγηση του σχολίου τους κάτω από την ανάρτηση της προωθητικής ενέργειας, κατά τα όσα ορίζονται ειδικότερα στα σημεία 1 έως 3 ανωτέρω, οι συμμετέχοντες δηλώνουν την κατανόηση των παρόντων όρων στο σύνολό τους και παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), όπως ισχύει, για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής του προγράμματος, δηλαδή για τους σκοπούς:

Α. της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης της κλήρωσης

Β. Της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και ιδίως τους νικητές του διαγωνισμού, αποκλειστικά σχετικά με το πρόγραμμα.

Ο διοργανωτής θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του προγράμματος. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι ο διοργανωτής και επεξεργάζεται μόνο δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. Facebook, Email) και προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. ονοματεπώνυμο, email).

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και φορητότητας, όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με τον διοργανωτή στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται κατωτέρω.

Οποιαδήποτε στιγμή, ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για την ανάκληση της συγκατάθεσής του, άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα συγκατάθεση, ο συμμετέχων μπορεί να απευθυνθεί στον διοργανωτή.

Ο διοργανωτής δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά τον ιστότοπο/πλατφόρμα Facebook, όπως ενδεικτικά κακόβουλα λογισμικά, κλοπές ταυτότητας, phishing και κάθε άλλη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, δεν αφορούν τον διοργανωτή.

Ο διοργανωτής τηρεί το δικαίωμα να καλύψει με φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση την ενέργεια. Το υλικό που θα προκύψει, θα διαβιβαστεί προς δημοσίευση στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του διοργανωτή.